Chợ Đồn khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc
Huyện Chợ Đồn vừa ban hành Nghị quyết thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.