Miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị 4 chính sách về miễn, giãn, giảm thuế.